Läroplanen

Visuell Vägledning har läroplanerna för grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan som utgångspunkt i sitt framtagande av produkter.

I läroplanen för grundskolan (Lgr11) kapitel 2.6 som heter ”Skolan och omvärlden” står att skolans mål är att varje elev

  • kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden,
  • har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv, och
  • har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder.

Det står också att alla som arbetar i skolan ska

  • verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö, och
  • bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av kön eller av social eller kulturell bakgrund.

Läraren ska

  • bidra med underlag för varje elevs val av fortsatt utbildning och
  • medverka till att utveckla kontakter med mottagande skolor samt med organisationer, företag och andra som kan bidra till att berika skolans verksamhet och förankra den i det omgivande samhället.

Studie- och yrkesvägledaren ska

  • informera och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen och yrkesinriktningen och särskilt uppmärksamma möjligheterna för elever med funktionsnedsättning och
  • vara till stöd för den övriga personalens studie- och yrkesorienterande insatser.

Visuell Vägledning gillar normkritisk vägledning och vi vill hjälpa dig med metoder!